Obchodní podmínky | Pro zákazníky | SvetGrilu.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI NEJMARKET s.r.o.

Se sídlem: Malostranská 40, 742 42, Šenov u Nového Jičína

IČ: 01951688

DIČ: CZ01951688

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56905, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: svetgrilu.cz.

Adresa pro doručování: 
Svět Grilů - NEJMARKET s.r.o.
Novoveská 101/27
709 00 Ostrava
(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: info@svetgrilu.cz (dále jen „Kontaktní email“)
Telefon: (+420) 731 614 471 (dále jen „Kontaktní telefon“)

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti 
NEJMARKET s.r.o., se sídlem v Šenov u Nového Jičína, ul. Malostranská 40, PSČ 742 42, identifikační číslo: 
01951688, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 56905 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a 
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen 
"kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen 
"kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod 
je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese 
www.svetgrilu.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky 
(dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží 
od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci 
své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná 
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva 
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém 
jazyce.
1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 
podmínek.


2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat 
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět 
objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu 
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového 
rozhraní obchodu.
2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně 
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich 
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání 
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující 
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
uživatelského účtu.
2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský 
účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní 
smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména 
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. 
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého 
zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících 
poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém 
rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní 
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené 
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci 
území České republiky.
3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního 
košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení 
objednávaného zboží a
3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako 
"objednávka").
3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit 
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat 
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující 
prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou 
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto 
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty 
kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa 
kupujícího").
3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše 
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení 
objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky 
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu 
elektronické pošty kupujícího. 
3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní 
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku 
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady 
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující 
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Novoveská 101/27, 709 00, Ostrava;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 123-1273000297/0100, vedený u
 • společnosti Komerční Banka (dále jen "účet prodávajícího")
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU, ComGate

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené 
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále 
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno 
ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží 
předem.
4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí 
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní 
smlouvy.
4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně 
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek 
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet 
prodávajícího.
4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému 
potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží 
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními 
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy 
kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový 
doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v písemné 
podobě spolu s objednaným zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu 
kupujícího.


5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné 
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího 
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož 
i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy 
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů 
jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo 
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy 
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo 
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, 
že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato 
lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být 
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné 
na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího 
info@svetgrilu.cz .
5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva 
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení 
od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady 
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být 
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní 
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy 
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je 
taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným 
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. 
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní 
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli 
odeslal.
5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti 
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného 
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím 
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy 
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen 
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese 
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným 
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené 
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží 
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení 
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce 
převzít.
6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 
občanského zákoníku).
7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, 
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na 
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží 
tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li 
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za 
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho 
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, 
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při 
převzetí.
7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je 
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění 
reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit 
reklamační řád prodávajícího.


8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím 
elektronické adresy info@svetgrilu.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle 
prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou 
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí 
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní 
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.


9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa 
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní 
číslo, dále společně vše jen jako "osobní údaje").
9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv 
a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se 
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních 
sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto 
článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském 
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě 
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých 
osobních údajích.
9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez 
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány 
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě 
neautomatizovaným způsobem.
9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, 
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné 
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen 
tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty 
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem 
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních 
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové 
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo 
k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty 
kdykoliv odvolat.


11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho 
uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

12.   MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

 12.1.  Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@svetgrilu.cz

12.2.  Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

12.3.  Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

12.4.  U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

12.5.  Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

12.6.  Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

12.7.  Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

12.8.  V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

12.9.  Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

13.  ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - EET

13.1.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

14. OCHRANA OSBNÍCH ÚDAJŮ 

14.1.Prohlášení společnosti: prohlašujeme, že veškeré naše systémy jsou chráněny proti zneužití osobních údajů a veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi vždy nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré osobní údaje jsou pečlivě chráněny a nejsou za žádných okolností bez vašeho souhlasu poskytnuty třetí staně.

Jaké osobní údaje po vás žádáme a shromažďujeme?: Z důvodu správného vyřízení vaší objednávky a informování o jejím průběhu potřebujeme znát jméno objednávajícího (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme všechny vaše objednávky, které jste u nás realizovali..

Proč tyto údaje potřebujeme?: Pro vyřízení vaší objednávky potřebujeme vědět, za jakých podmínek a kam jste si zboží objednal k dodání.

V případě, že jste u nás registrovaný zákazník, můžete získat i další výhody, mezi které patří např. slevy za opakovaný nákup.

Mohu tato data změnit nebo odstranit?: Pokud se přihlásíte do eshopu www.svetgrilu.cz, máte možnost zjistit, jaké osobní údaje o vás evidujeme, můžete tato data upravovat nebo vymazat. Upozorňujeme, že fakturační údaje nelze z účetních důvodů vymazat ani změnit.

V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste neučinili žádnou objednávku, stačí odeslat e-mail na gdpr-daso@email.cz. 

 

14.2. Podmínky ochrany osobních údajů

A. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je NEJMARKET s.r.o., IČ 01951688 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: ul. Novoveská 101/27, 702 00 Ostrava, email: info@svetgrilu.cz, telefon: +420731614471.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

C. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

       1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

       2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

       3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

D. Doba uchovávání údajů

       1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

      2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

E. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

       1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb (přepravce DPD, PPL, TOP TRANS, GEIS, GLS),
 • zajišťující služby provozování e-shopu (3Solutions s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

       2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

F. Vaše práva

       1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

       2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

G. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména dvouúrovňovým zabezpečením hesly s pravidelnou změnou, šifrováním, antivirovými programy, zálohou na externím zabezpečeném serveru uloženém v uzamčeném prostoru, uzamčeným prostorem pro archivaci dat v listinné podobě.  
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

H. Závěrečná ustanovení podmínek ochrany osobních údajů

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

15.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany 
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele 
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
15.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým 
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není 
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních 
podmínek vyžadují písemnou formu.
15.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podobě a není přístupná.

15.4. Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování: Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava, adresa elektronické pošty: info@svetgrilu.cz, telefon: 731 614 471


V  Ostravě , 31.3.2020

 

tento je již na webu vložený asi dlouhou dobu, má nasbíráno 59.779 uživatelů (k 27.10.2014)
ZobrazitZboží k porovnání: 0 ks